بوستر پمپ داب

بوستر پمپ داب

بوستر پمپ داب بوستر پمپ های داب شامل دو یا سه پمپ سانتریفیوژ می باشند که به صورت سری و موازی کنار هم نصب می شوند. هدف بوستر پمپ ها تقویت فشار یا ثابت نگه داشتن فشار در یک رنج مطلوب می باشد. بوستر پمپ های DAB شامل سری های مختلفی از جمله 2JET ،…